#IETSTOF » algemene voorwaarden

Algeme Voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van ietStof biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van ietStof moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ietStof aanvaard zijn.
Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, ietStof is gevrijwaard van btw.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Alle artikelen worden door ietStof verzonden . Voor deze verzending worden kosten aangerekend. Deze worden vermeld in het check-out-proces.De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.
Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ietStof niet. ietStof is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ietStof waarvan contactgegvens terug te vinden zijn op de site onder rubriek contact/info.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ietStof. Voel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
Artikel 4: Online aankopen
De bestelprocedure verloopt als volgt: de Klant plaatst artikelen in zijn/haar/anders winkelwagen, daarna klikt de Klant door naar de ‘kassa’ waar een overzicht van de winkelwagen wordt getoond. Vervolgens dient de Klant in te loggen of te registreren met een nieuw klantenprofiel. De bevestiging gebeurt via het e-mailadres dat de Klant zelf opgeeft. Daarna kiest de klant de verzendingsoptie en betaaloptie. Tenslotte accepteert de Klant de Algemene voorwaarden (dit document) en wordt het verkoopcontract gesloten.
Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan ietStof.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door ietStof was geboden.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van ietStof.
Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij ietStof.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant ietStof via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
Dit kan via het contactformulier op de website pagina www.ietstof.com/contact-faq of via telefoon op het nummer 0487 80 34 03 of ietstofvzw@gmail.com.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ietStofl heeft meegedeeld, terugzenden. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt ietStof zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die samen met alle toebehoren bevinden, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal ietStof alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat ietStof op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan ietStof wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door ietStof geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
ietStof betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop ietStof geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met ietStof via de voorgenoemde kanalen en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan ietStof.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant ietStof zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
Artikel 9: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Voel respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, ietStof heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
ietStofl houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Artikel 10: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
ietStof kan zich behouden van het vermelden van cookies vanwegen het niet tonen van advertenties.
Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door ietStof om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.